De betrokken partijen

Bij de inzamelingsregeling zijn de volgende partijen betrokken:

 

De primaire ontdoener bent u, de installateur, degene die koudemiddelen bedrijfsmatig in gebruik of op voorraad heeft en zich daarvan wil ontdoen.

 

Verplichtingen (van de installateur):

 • U mag uw afvalstoffen alleen afgeven aan een

  persoon die daartoe bevoegd is;
 • U mag uitsluitend gebruik maken van vervoerders
  en/of inzamelaars die als zodanig vermeld staan op de landelijke VIHB-lijst1 (Wij maken alleen gebruik van transporteurs die op deze lijst staan);

 • Voorafgaand aan de afgifte van de afvalstoffen
  verstrekt u een omschrijving van of levert u informatie over de afvalstoffen aan Eco-Collect BV (hoeveel cilinders en indien bekend de kilo met het soort koudemiddel);

 • Voorafgaand aan de afgifte krijgt u een afvalstroomnummer dat door alleen door Eco-Collect BV toegekend wordt;

 • U registreert de relevante gegevens op een zodanige wijze dat controle binnen redelijke termijn mogelijk is;
 • Ten slotte bewaart u de relevante gegevens voor een periode van tenminste vijf jaar (bij voorkeur de roze doorslag van de begeleidingsbrief).

 

De vervoerder (Kees van Leeuwen Transport en de Cock transport in St. Niklaas) zijn een door het Ministerie van VROM aangewezen vervoerder van afvalstoffen. De vervoerder voert afvalstoffen af naar bedrijven die de afvalstoffen opslagen, bewerken, verwerken, nuttig toepassen of verwijderen. De vervoerder handelt in opdracht van Eco-Collect BV.

 

Verplichtingen (van de Vervoerder):

 • U bent geregistreerd bij de Stichting NIWO en u staat als vervoerder vermeld op de landelijke VIHB-lijst;

 • De vervoerder ontvangt van de ontvanger een ingevulde begeleidingsbrief. U tekent de begeleidingsbrief voor ontvangst en laat het origineel achter bij de ontdoener;

 • U verstrekt een ingevulde en ondertekende begeleidingsbrief aan de ontvanger;

 • Tijdens het transport heeft u de begeleidingsbrief bij u;

 • registreert en bewaart de tweede doorslag (geel) van de ingevulde en ondertekende begeleidingsbrief tenminste vijf jaar.

 

De ontvanger (Eco-Collect BV) is een bedrijf wat de ingezamelde afvalstoffen op een milieuvriendelijke wijze vernietigt of omvormt in bruikbare bestanddelen.

 

Verplichtingen (van Eco-Collect BV):

 • Bevoegd om de aangeboden afvalstoffen in ontvangst te nemen;

 • Ontvangst van de doorslagen (geel, chamois en roze) van de ingevulde en ondertekende begeleidingsbrief;
 • Het verstrekken van een doorslag (geel) van de ingevulde en ondertekende begeleidingsbrief aan de vervoerder;
 • Het verstrekken van een doorslag (roze) van de ingevulde en ondertekende begeleidingsbrief aan de ontdoener;
 • Registreert de relevante gegevens in een afvalstoffenregistratie op een zodanige wijze dat controle binnen redelijke termijn mogelijk is;
 • Het bewaren van de relevante gegevens voor een periode van tenminste vijf jaar;
 • Als meldingsplichtige inrichtingen, het aanvragen van bedrijfsnummer voor ontdoeners;
 • Het verstrekken van afvalstroomnummers aan ontdoeners, op basis van de door hen verstrekte gegevens, voorafgaand aan ontvangst;
 • Binnen twee weken na afloop van de maand waarin de afvalstoffen zijn ontvangen, het melden, vervolgmelden en afgiftemelden aan het LMA.

 

1. VIHB-lijst Vervoerders, inzamelaars, handelaars en bemiddelaars van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen moeten zich bij de Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) laten registreren op een landelijke lijst, de zogenaamde VIHB-lijst.

Recyclen moeten we allemaal...